Otwarci na 100% - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • pl

1.02.2021

Wra­ca­my! Już od 1 lu­te­go wszy­st­kie skle­­py i wy­spy Ga­le­rii nad Je­zio­rem zo­­sta­­ną otwa­r­te! Zno­wu do­stęp­na bę­dzie ofer­ta odzie­żo­wa, obuw­ni­cza, elek­tro­nicz­na, ju­bi­ler­ska i go­spo­dar­stwa do­mo­we­go. Stre­fa ga­stro­no­micz­na funkcjonuje bez zmian i moż­na z niej ko­rzy­stać w try­bie „na wy­no­s”. Kino Helios pozostaje nadal zamknięte. Waż­ną in­for­ma­cją jest znie­sie­nie go­dzin dla se­nio­rów. Od 1 lu­te­go każ­dy bę­dzie mógł nas od­wie­dzić bez wzglę­du na go­dzinę!

Pa­­mię­­ta­j­cie, zdro­­wie Wa­­sze i na­­szych pra­­co­w­ni­­ków jest dla nas naj­wa­ż­nie­j­sze. Dba­my o to, aby wszy­scy czu­li się u nas bez­piecz­nie, dla­te­go re­gu­lar­nie de­zyn­fe­ku­je­my prze­strzeń na­sze­go cen­trum han­dlo­we­go, a zwłasz­cza czę­ści wspól­nych, a tak­że ta­kich ele­men­tów jak drzwi, po­rę­cze itp.

Dro­­dzy Klie­n­ci, Was ró­w­nież pro­­si­­my o prze­­strze­­ga­­nie za­­sad i re­­guł bez­­pie­­cze­ń­stwa. Pa­mię­taj­cie o za­sła­nia­niu ust i no­sa ma­secz­ką, przy­łbi­cą lub czę­ścią odzie­ży, jak i ko­rzy­sta­niu z do­stęp­nych na te­re­nie ca­łej ga­le­rii de­zyn­fe­ka­to­rów. Sto­suj­cie się do li­mi­tów osób mo­gą­cych prze­by­wać w ga­le­rii oraz po­szcze­gól­nych skle­pach. Za­cho­wuj­cie bez­piecz­ny dy­stans tj. 1,5 m.

Cie­szy­my się, że mo­że­my Was zno­wu za­pro­sić na za­ku­py. Zw­łasz­cza, że tr­wa se­zon wy­prze­da­żo­wy. Po­ra na spraw­dze­nie zi­mo­wych ko­lek­cji oraz na upo­lo­wa­nie oka­zji jest ide­al­na!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?