Otwarci na 100% - Galeria nad Jeziorem

Open hours

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Bricomarche

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 18:00

Carrefour

Mon-Fri: 07:30 – 21:00
Saturday: 07:30 – 21:00
Trade Sunday: 10:00 – 20:00

Contact

Galeria nad Jeziorem

Paderewskiego 8 st.
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • en

1.02.2021

Wra­ca­my! Już od 1 lu­te­go wszy­st­kie skle­­py i wy­spy Ga­le­rii nad Je­zio­rem zo­­sta­­ną otwa­r­te! Zno­wu do­stęp­na bę­dzie ofer­ta odzie­żo­wa, obuw­ni­cza, elek­tro­nicz­na, ju­bi­ler­ska i go­spo­dar­stwa do­mo­we­go. Stre­fa ga­stro­no­micz­na funkcjonuje bez zmian i moż­na z niej ko­rzy­stać w try­bie „na wy­no­s”. Kino Helios pozostaje nadal zamknięte. Waż­ną in­for­ma­cją jest znie­sie­nie go­dzin dla se­nio­rów. Od 1 lu­te­go każ­dy bę­dzie mógł nas od­wie­dzić bez wzglę­du na go­dzinę!

Pa­­mię­­ta­j­cie, zdro­­wie Wa­­sze i na­­szych pra­­co­w­ni­­ków jest dla nas naj­wa­ż­nie­j­sze. Dba­my o to, aby wszy­scy czu­li się u nas bez­piecz­nie, dla­te­go re­gu­lar­nie de­zyn­fe­ku­je­my prze­strzeń na­sze­go cen­trum han­dlo­we­go, a zwłasz­cza czę­ści wspól­nych, a tak­że ta­kich ele­men­tów jak drzwi, po­rę­cze itp.

Dro­­dzy Klie­n­ci, Was ró­w­nież pro­­si­­my o prze­­strze­­ga­­nie za­­sad i re­­guł bez­­pie­­cze­ń­stwa. Pa­mię­taj­cie o za­sła­nia­niu ust i no­sa ma­secz­ką, przy­łbi­cą lub czę­ścią odzie­ży, jak i ko­rzy­sta­niu z do­stęp­nych na te­re­nie ca­łej ga­le­rii de­zyn­fe­ka­to­rów. Sto­suj­cie się do li­mi­tów osób mo­gą­cych prze­by­wać w ga­le­rii oraz po­szcze­gól­nych skle­pach. Za­cho­wuj­cie bez­piecz­ny dy­stans tj. 1,5 m.

Cie­szy­my się, że mo­że­my Was zno­wu za­pro­sić na za­ku­py. Zw­łasz­cza, że tr­wa se­zon wy­prze­da­żo­wy. Po­ra na spraw­dze­nie zi­mo­wych ko­lek­cji oraz na upo­lo­wa­nie oka­zji jest ide­al­na!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The administrator of personal data is Pradera Galeria Konin sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (postcode 03-802), Skaryszewska 7, (hereinafter referred to as the Company). Personal data in the scope given in the form will be processed by the Company for marketing purposes, in accordance with the expressed consent pursuant to art. 6 par. 1 point a of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (RODO). Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as entities providing support to the Company on the basis of outsourced services and in accordance with the entrusted contracts, as well as disclosed to the entities referred to in the consent clause. Personal data processed in the above the purpose will be processed until the consent for a particular purpose is revoked, if it is expressed. Each person has the right to access their data and rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data or object to their processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of data processing prior to its revocation. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection when he / she considers that the processing of his / her personal data violates the provisions of the GDPR. Providing personal information is voluntary.

By providing my e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by Pradera Galeria Konin sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Galeria nad Jeziorem shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing a phone number I agree to the processing of personal data provided by me by Pradera Galeria Konin sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Galeria nad Jeziorem shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?