BEZPIECZNE ZAKUPY - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

 • pl

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Galerii nad Jeziorem co­­­dzie­­n­nie do­­­kła­­­da­­­my sta­­­rań, by za­­­pe­­w­nić klie­­n­tom naj­wy­­ż­sze sta­­n­da­­r­dy bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i ko­­m­fort za­­­ku­­­pów.

DODATKOWE ŚRODKI HIGIENY

 • Usta­­wi­­li­­śmy bez­­do­­ty­­ko­­we do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy we­j­­ściach do Ce­n­trum;
 • Re­­gu­­la­r­nie ozo­­nu­­je­­my po­­mie­sz­cze­­nia za­­­mknię­­te;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy do­­da­t­ko­­wą re­­gu­­la­r­ną de­­zy­n­fe­k­cję podłóg, ko­­ry­­ta­­rzy (ze szcze­­gó­l­nym uwzglę­d­nie­­niem ko­­ry­­ta­­rzy i ścian pro­­wa­­dzą­­cych do to­­a­­let) oraz ko­­szy na śmie­­ci, do­­nic, kla­­mek, po­­rę­­czy;
 • Ist­nie­­je mo­ż­li­­wość wy­­po­­ży­­cze­­nia wó­z­ka dla osób nie­­pe­ł­no­­spra­w­nych oraz wóz­ka dla dzie­­ci, któ­­re po ka­ż­do­­ra­­zo­­wym uży­­ciu są de­­zy­n­fe­­ko­­wa­­ne, a tak­że otrzy­ma­nia opa­­s­ki­-nie­­zgu­­b­ki dla dzie­­ci;
 • Je­­śli chcesz sko­­rzy­­stać z po­­mie­sz­cze­­nia dla ro­­dzi­­ca z dzie­c­kiem, za­­dzwoń na po­­da­­ny na drzwiach nu­­mer te­­le­­fo­­nu – pra­­co­w­nik ochro­­ny Ci je udo­­stę­p­ni.

TOALETY

 • Za­­mo­n­to­­wa­­li­­śmy do­­zo­w­ni­­ki z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk w to­­a­­le­­tach;
 • Wpro­­wa­­dzi­­li­­śmy de­­zy­n­fe­k­cję to­­a­­let oraz ozo­­nu­­je­­my to­­a­­lety;
 • By zmi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać ko­­nie­cz­ność do­­ty­­ka­­nia po­­sz­cze­­gó­l­nych ele­­me­n­tów wy­­po­­sa­­że­­nia to­­a­­let, ar­ma­­tu­­ra ła­­zie­n­ko­­wa oraz po­­da­j­ni­­ki pły­­nu do de­­zy­n­fe­k­cji są bez­­do­­ty­­ko­­we;
 • Przy umy­­wa­l­kach umie­­­ści­­li­­śmy in­­stru­k­cje my­­cia oraz de­­zy­n­fe­k­cji rąk przy­­go­­to­­wa­­ne we­­dług za­­le­­ceń Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go;
 • Udo­­stę­p­ni­­li­­śmy ró­w­nież in­­stru­k­cje bez­­pie­cz­ne­­go zde­j­mo­­wa­­nia ma­­se­cz­ki i rę­­ka­­wi­­czek je­d­no­­ra­­zo­­wych, opra­­co­­wa­­ne na pod­sta­­wie wy­­ty­cz­nych Głó­w­ne­­go In­spe­k­to­­ra­­tu Sa­­ni­­ta­r­ne­­go.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Be­z­pie­­cze­ń­stwo za­­ku­­pów w ce­n­trum ha­n­dlo­­wym za­­le­­ży od ka­ż­de­­go z nas. Bą­dź­my od­po­­wie­­dzia­l­ni i bez­­pie­cz­ni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

  • W sklepach i punktach usługowych staraj się wybierać płatności bezgotówkowe;
  • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
  • Pamiętaj o obo­wiąz­ku za­sła­nia­nia ust i no­sa podczas zakupów w aptece;
  • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 

Bądź na bieżąco!

Spraw­dzaj re­gu­lar­nie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce ofer­ty i bez­pie­czeń­stwa w Galerii nad Jeziorem na stro­nie www oraz na pro­fi­lu cen­trum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

gis.gov.pl/z­dro­wie­/za­sa­dy­-pra­wi­dlo­we­go­-my­cia­-rak

gis.gov.pl/ak­tu­al­no­sci­/ja­k-sku­tecz­nie­-de­zyn­fe­ko­wa­c-re­ce

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?