BEZPIECZNE ZAKUPY - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Carrefour

Pon-Pt: 08:00 – 22:00
Sobota: 08:00 – 22:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62
e-mail: konin@apsysgroup.pl

 • pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Ga­­le­­rii nad Je­­zio­­rem co­­dzie­n­nie do­­kła­­da­­my sta­­rań, by za­­pe­w­nić klie­n­tom naj­wy­ż­sze sta­n­da­r­dy bez­­pie­­cze­ń­stwa i ko­m­fort za­­ku­­pów. Sto­­su­­je­­my się do wy­­ty­cz­nych Mi­­ni­­stra Zdro­­wia i Rzą­­du RP oraz wpro­­wa­­dza­­my do­­da­t­ko­­we roz­­wią­­za­­nia zwię­k­sza­­ją­­ce Pa­ń­stwa bez­­pie­­cze­ń­stwo.

 • Wszyst­kie wej­ścia do cen­trum są otwar­te, by mo­gli się Pań­stwo kom­for­to­wo i bez­piecz­nie prze­miesz­czać się  po bu­dyn­ku;
 • Usta­wi­li­śmy  do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk przy wej­ściach do Cen­trum;
 • Re­gu­lar­nie ozo­nu­je­my po­miesz­cze­nia za­mknię­te;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy do­dat­ko­wą re­gu­lar­ną de­zyn­fek­cję podłóg, ko­ry­ta­rzy (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ko­ry­ta­rzy i ścian pro­wa­dzą­cych do to­a­let) oraz ko­szy na śmie­ci, do­nic, kla­mek, po­rę­czy;
 • Plac za­­baw dla dzie­­ci jest do­stęp­ny pod wa­run­kiem za­cho­wa­nia za­sad bez­pie­czeń­stwa, o któ­rych przy­po­mi­na­my w ma­te­ria­łach in­for­ma­cyj­nych przy stre­fie;
 • Istnie­je moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia wóz­ka dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wózka dla dzieci, któ­re po każ­do­ra­zo­wym uży­ciu są de­zyn­fe­ko­wa­ne, a także otrzymania opa­s­ki-nie­zgu­bki dla dzie­ci;
 • Je­śli chcesz sko­rzy­stać z po­miesz­cze­nia dla ro­dzi­ca z dziec­kiem, za­dzwoń na po­da­ny na drzwiach nu­mer te­le­fo­nu – pra­cow­nik ochro­ny udo­stęp­ni Ci je. 

Wszyst­kie ogra­ni­cze­nia wpro­wa­dza­my po to, by mi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko i zwięk­szać bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów. Pro­si­my o wy­ro­zu­mia­łość! 

TOALETY

 • Za­mon­to­wa­li­śmy do­zow­ni­ki z pły­nem do de­zyn­fek­cji rąk w to­a­le­tach i ko­ry­ta­rzach pro­wa­dzą­cych do to­a­let;
 • Wpro­wa­dzi­li­śmy de­zyn­fek­cję to­a­let oraz ozo­nu­je­my to­a­lety;
 • Przy umy­wal­kach umie­ści­li­śmy in­struk­cje my­cia oraz de­zyn­fek­cji rąk przy­go­to­wa­ne we­dług za­le­ceń Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go;
 • Udo­stęp­ni­li­śmy rów­nież in­struk­cje bez­piecz­ne­go zdej­mo­wa­nia ma­secz­ki i rę­ka­wi­czek jed­no­ra­zo­wych, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie wy­tycz­nych Głów­ne­go In­spek­to­ra­tu Sa­ni­tar­ne­go.  

STREFA RESTAURACYJNA I ROZRYWKA

 • W strefie restauracyjnej usta­­wi­­li­­śmy dys­­pe­n­ser z pły­­nem do de­­zy­n­fe­k­cji rąk;
 • Ki­no He­lios jest otwar­te. Dla bez­pie­czeń­stwa ogra­ni­czo­no licz­bę wi­dzów do 75%.

Po­d­czas po­­by­­tu w stre­­fie re­­stau­­ra­­cy­j­nej, pa­­mię­­taj by:

 • Zde­­zy­n­fe­­ko­­wać dło­­nie przed we­j­­ściem do stre­­fy lub lo­­ka­­lu;
 • Podczas oczekiwania na realizację zamówienia za­­cho­­wać dy­­stans 1,5 me­­tra od in­­nych;
 • Prze­strze­gać wpro­wa­dzo­ne­go li­mi­tu osób mo­gą­cych prze­by­wać w stre­fie – 1 oso­ba na 4 m2

PLAC ZABAW DLA DZIECI

 • Pod­czas ko­rzy­sta­nia z pla­cu za­baw pro­si­my opie­ku­nów dzie­ci o prze­strze­ga­nie za­le­ceń sa­ni­tar­nych:
  * za­cho­wa­nie bez­piecz­ne­go dy­stan­su 1,5 m od in­nych osób
  * za­sła­nia­nie ust i no­sa
  * de­zyn­fe­ko­wa­nie rąk

SKLEPY

Poszczególne sklepy samodzielnie wdrażają zasady bezpiecznych zakupów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poszczególnych witrynach, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kierowanie pytań bezpośrednio do obsługi sklepu. Listę sklepów wraz z kontaktami do poszczególnych lokali znajdziesz TUTAJ.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bez­pie­czeń­stwo za­ku­pów w cen­trum han­dlo­wym za­le­ży od każ­de­go z nas. Bądź­my od­po­wie­dzial­ni i bez­piecz­ni. Sto­suj­my się do in­struk­cji bez­pie­czeń­stwa umiesz­czo­nych na te­re­nie obiek­tu oraz po­le­ceń per­so­ne­lu cen­trum i po­szcze­gól­nych skle­pów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Zapoznaj się z in­struk­cja­mi bez­pie­czeń­stwa i za­le­ce­nia­mi roz­miesz­czo­ny­mi na te­re­nie Ga­le­rii nad Je­zio­rem – mię­dzy in­ny­mi na drzwiach wej­ścio­wych, przy wej­ściach, na wi­try­nach skle­pów, w to­a­le­tach;
 • Zachowaj bezpieczny dystans 1,5 metrów od pozostałych Klientów;
 • Pamiętaj o obo­wiąz­ku za­sła­nia­nia ust i no­sa; ma­secz­ki mo­żesz ku­pić w wy­bra­nych skle­pach, mię­dzy in­ny­mi ap­te­ce, hi­per­mar­ke­cie Car­re­fo­ur, Bri­co­Mar­che i No­uve­au;
 • W sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj jednorazowe rękawiczki;
 • Nie spo­ży­waj po­sił­ków ani na­po­jów na te­re­nie pasażu – zjeść możesz wyłącznie w na­szej stre­fie re­stau­ra­cyj­nej!
 • Zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do zamykanego kosza ze specjalnym oznakowaniem;
 • W sklepach i punktach usługowych staraj się wybierać płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru;
 • Przestrzegaj limitu osób mogących przebywać w poszczególnych sklepach
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 
 • Stosuj się do ograniczenia liczby osób: 1 osoba na 15 m2

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Galerii nad Jeziorem na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Pradera Galeria Konin sp. z o.o. z siedzibą w War­sza­wie (kod pocz­to­wy 03-286), przy ul. Malborska 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Galeria Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Pradera Galeria Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?