Czas na zmiany – czas na letnie wyprzedaże! - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • pl

22.06.2022

To dobry moment aby rozpocząć szał zakupowy i przygotować dla siebie wakacyjny outfit.

Mówi się, że no­wy ciuch po­pra­wia hu­mor i samopoczucie, a w na­szej ga­le­rii no­wo­ści nie bra­ku­je! Kwia­to­we su­kien­ki, stroje kąpielowe i słomiane kapelusze– w skle­pach XL Je­ans, Top Se­cret, Sza­chow­ni­ca, Art. By Eer na pew­no znaj­dzie­cie coś dla sie­bie. Z ko­lei w poszukiwaniu kolorowych ba­le­rin­ek, spor­to­wych sne­aker­sów czy też modnych klapek  – CCC spro­sta wszyst­kim waszym wy­zwa­niom.  A je­śli in­te­re­su­je Was też za­kup bie­li­zny, to sta­wiaj­cie na Eso­tiq.

Że­by jesz­cze le­piej do­strzec lato zaj­rzyj­cie do Sa­lo­nu Op­tycz­ne­go Me­di­Op­tic, gdzie prze­ba­da­cie swój wzrok oraz do­bie­rze­cie sty­lo­we i mar­ko­we opraw­ki. Ofer­ta oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych z pew­no­ścią też Was za­sko­czy – wy­bór jest ogrom­ny!

Ja­ko że słońce co raz częściej nas odwiedza i jest one co raz gorętsze na­le­ży za­pew­nić skó­rze od­po­wied­nią ochro­nę. W dro­ge­riach He­be i Ros­smann za­opa­trzy­cie się w nie­zbęd­ne kre­my z fil­tra­mi SPF, kre­my i bal­sa­my na­wil­ża­ją­ce oraz ca­łą pa­le­tę ko­sme­ty­ków ko­lo­ro­wych, któ­re po­zwo­lą Wam roz­kwit­nąć.

To rów­nież świet­ny czas, aby po­wró­cić do upra­wia­nia spor­tu na świe­żym po­wie­trzu! Wy­ciecz­ka ro­we­ro­wa, bie­ga­nie, ka­li­ste­ni­ka, a mo­że bad­min­ton z ro­dzi­ną czy przy­ja­ciół­mi? Z po­mo­cą przy­cho­dzą Wam Mar­tes Sport  gdzie ku­pi­cie nie­zbęd­ne ak­ce­so­ria i sprzęt spor­to­wy.

Ale od­no­wa nie koń­czy się na na­szych cia­łach, po­wiew wio­sen­nej świe­żo­ści wpuść­cie też do swo­ich miesz­kań! No­wy ko­lor na ścia­nach, ko­lorowe za­sło­ny i po­dusz­ki, kil­ka sty­lo­wych do­dat­ków – w punkt! W Bri­co Mar­che za­opa­trzy­cie się nie tyl­ko w pro­duk­ty do do­mu, ale rów­nież do ogro­du.

Jak już zapewne wiecie lato jest jednym z najlepszych pór roku, gdzie możemy cieszyć się i spędzać czas nie tylko ze znajomymi, ale i swoimi pupilami. W Maxi Zoo znajdziecie dużo artykułów, które pomogą  w zadbaniu o waszych czworonożnych przyjaciół ale i urozmaicą czas z nimi spędzony.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?