Czas na zmiany – czas na letnie wyprzedaże! - Galeria nad Jeziorem

Open hours

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Bricomarche

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 18:00

Carrefour

Mon-Fri: 07:30 – 21:00
Saturday: 07:30 – 21:00
Trade Sunday: 10:00 – 20:00

Contact

Galeria nad Jeziorem

Paderewskiego 8 st.
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • en

22.06.2022

To dobry moment aby rozpocząć szał zakupowy i przygotować dla siebie wakacyjny outfit.

Mówi się, że no­wy ciuch po­pra­wia hu­mor i samopoczucie, a w na­szej ga­le­rii no­wo­ści nie bra­ku­je! Kwia­to­we su­kien­ki, stroje kąpielowe i słomiane kapelusze– w skle­pach XL Je­ans, Top Se­cret, Sza­chow­ni­ca, Art. By Eer na pew­no znaj­dzie­cie coś dla sie­bie. Z ko­lei w poszukiwaniu kolorowych ba­le­rin­ek, spor­to­wych sne­aker­sów czy też modnych klapek  – CCC spro­sta wszyst­kim waszym wy­zwa­niom.  A je­śli in­te­re­su­je Was też za­kup bie­li­zny, to sta­wiaj­cie na Eso­tiq.

Że­by jesz­cze le­piej do­strzec lato zaj­rzyj­cie do Sa­lo­nu Op­tycz­ne­go Me­di­Op­tic, gdzie prze­ba­da­cie swój wzrok oraz do­bie­rze­cie sty­lo­we i mar­ko­we opraw­ki. Ofer­ta oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych z pew­no­ścią też Was za­sko­czy – wy­bór jest ogrom­ny!

Ja­ko że słońce co raz częściej nas odwiedza i jest one co raz gorętsze na­le­ży za­pew­nić skó­rze od­po­wied­nią ochro­nę. W dro­ge­riach He­be i Ros­smann za­opa­trzy­cie się w nie­zbęd­ne kre­my z fil­tra­mi SPF, kre­my i bal­sa­my na­wil­ża­ją­ce oraz ca­łą pa­le­tę ko­sme­ty­ków ko­lo­ro­wych, któ­re po­zwo­lą Wam roz­kwit­nąć.

To rów­nież świet­ny czas, aby po­wró­cić do upra­wia­nia spor­tu na świe­żym po­wie­trzu! Wy­ciecz­ka ro­we­ro­wa, bie­ga­nie, ka­li­ste­ni­ka, a mo­że bad­min­ton z ro­dzi­ną czy przy­ja­ciół­mi? Z po­mo­cą przy­cho­dzą Wam Mar­tes Sport  gdzie ku­pi­cie nie­zbęd­ne ak­ce­so­ria i sprzęt spor­to­wy.

Ale od­no­wa nie koń­czy się na na­szych cia­łach, po­wiew wio­sen­nej świe­żo­ści wpuść­cie też do swo­ich miesz­kań! No­wy ko­lor na ścia­nach, ko­lorowe za­sło­ny i po­dusz­ki, kil­ka sty­lo­wych do­dat­ków – w punkt! W Bri­co Mar­che za­opa­trzy­cie się nie tyl­ko w pro­duk­ty do do­mu, ale rów­nież do ogro­du.

Jak już zapewne wiecie lato jest jednym z najlepszych pór roku, gdzie możemy cieszyć się i spędzać czas nie tylko ze znajomymi, ale i swoimi pupilami. W Maxi Zoo znajdziecie dużo artykułów, które pomogą  w zadbaniu o waszych czworonożnych przyjaciół ale i urozmaicą czas z nimi spędzony.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The administrator of personal data is Pradera Galeria Konin sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (postcode 03-802), Skaryszewska 7, (hereinafter referred to as the Company). Personal data in the scope given in the form will be processed by the Company for marketing purposes, in accordance with the expressed consent pursuant to art. 6 par. 1 point a of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (RODO). Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as entities providing support to the Company on the basis of outsourced services and in accordance with the entrusted contracts, as well as disclosed to the entities referred to in the consent clause. Personal data processed in the above the purpose will be processed until the consent for a particular purpose is revoked, if it is expressed. Each person has the right to access their data and rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data or object to their processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of data processing prior to its revocation. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection when he / she considers that the processing of his / her personal data violates the provisions of the GDPR. Providing personal information is voluntary.

By providing my e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by Pradera Galeria Konin sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Galeria nad Jeziorem shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing a phone number I agree to the processing of personal data provided by me by Pradera Galeria Konin sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Galeria nad Jeziorem shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?