Gra­my dla wszyst­kich – ma­łych i du­żych! 32. Fi­nał WOŚP - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • pl

28.01.2024

Już 28 stycz­nia 2024 r. bę­dzie moż­na ponownie po­czuć, jak moc­no bi­je ser­ce Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Po­mo­cy! W na­szym mie­ście tra­dy­cyj­nie Fi­nał odbę­dzie się w Ga­le­rii nad Je­zio­rem. Te­go dnia bę­dą zbie­ra­ne środ­ki na za­kup sprzę­tu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

War­to już te­raz wpi­sać do swo­je­go ka­len­da­rza da­tę 32. Fi­na­łu WOŚP, by ra­zem z Ko­niń­skim Sz­ta­bem nr 740 (do potwierdzenia) ro­bić do­bro. Tym ra­zem zbiór­ce bę­dzie przy­świe­cać ha­sło: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”.

W pro­gra­mie znaj­dzie­my mię­dzy in­ny­mi: za­krę­co­ny hap­pe­ning przy ron­dzie WOŚP do którego zaproszą uczniowie i nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie oraz Orkiestra Dęta z ZSGE, Bieg „Po­licz się z cu­krzy­cą” wo­kół Je­zior­ka Za­to­rze, or­kie­stro­we mor­so­wa­nie, spo­tka­nie z youtuberem, kon­cer­ty i wy­stę­py lo­kal­nych ze­spo­łów, tur­nie­je spor­to­we, au­kcje na sce­nie oraz warsz­ta­ty i za­ba­wy w Ga­le­rii nad Je­zio­rem!

Ho­no­ro­wy pa­tro­nat nad fi­na­łem ob­jął Pre­zy­dent Mia­sta Ko­ni­na Pan Piotr Ko­ryt­kow­ski.

Wszyst­kich za­pra­sza­my na 14. Bieg „Po­licz się z cu­krzy­cą” w Ko­ni­nie! Dla każ­de­go uczest­ni­ka ma­my oko­licz­no­ścio­wy me­dal, a dla wszyst­kich, tak­że ki­bi­ców, re­we­la­cyj­ną za­ba­wę do koń­ca świa­ta i je­den dzień dłu­żej!

Więcej szczegółów już wkrótce.

REGULAMIN AKCJI >>>

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?