Fani udanych seansów - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

  • pl

7.10.2021

Je­ste­ście spra­gnie­ni fil­mo­wych wra­żeń?

Re­per­tu­ar Ki­na He­lios ob­fi­tu­je w naj­go­ręt­sze ty­tu­ły, a wśród nich znaj­dują się perełki dla praw­dzi­wych ko­ne­se­rów, hity idealne na ro­dzin­ny wie­czór czy ba­wią­ce do łez ko­me­die. Nasze kino to 5 sal, bli­sko 900 miejsc, wy­god­ne fo­te­le i super nagłośnienie – to wszystko plus wy­jąt­ko­wa at­mos­fe­ra to recepta na udany relaks.

Po­za re­gu­lar­ny­mi pro­jek­cja­mi ki­no pro­po­nu­je swo­im wi­dzom pro­jek­ty spe­cjal­ne, m.in: Ki­no Ko­biet, Noc­ne Ma­ra­to­ny Fil­mo­we, Ki­no Ko­ne­se­ra, Ki­no na Te­mat czy Kul­tu­ra Do­stęp­na.

Kino oferuje także za­ple­cze ga­stro­no­micz­ne z ka­wiar­nią He­lios Ca­fé i ba­rem ki­no­wym, gdzie możecie mi­ło spę­dzić czas w oczekiwaniu na seans –  pi­jąc pysz­ną ka­wę lub kosz­tu­jąc wy­śmie­ni­tych de­se­rów.

Pa­mię­taj­cie o obo­wią­zu­ją­cych ob­ostrze­niach: za­kry­wa­niu ust i no­sa ma­secz­ką ochron­ną, de­zyn­fek­cji dło­ni Pro­si­my o zaj­mo­wa­nie miejsc wska­za­nych na bi­le­cie, w związ­ku z dzia­ła­ją­cy­mi ogra­ni­cze­nia­mi ki­no udo­stęp­nia je­dy­nie 75% miejsc na wi­dow­ni. Dbaj­my o sie­bie i prze­strze­gaj­my za­sad, dzię­ki nim każ­dy po­czu­je się w ki­nie bez­piecz­nie i kom­for­to­wo.

Za­pra­sza­my także do śle­dze­nia na­sze­go pro­fi­lu na facebooku www.facebook.com/GaleriaNadJeziorem/

– tam zawsze czeka porcja informacji o ki­no­wych pre­mie­rach.

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?