Fani bezpiecznych zakupów - Galeria nad Jeziorem

Godziny otwarcia

Centrum handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00
Carrefour

Pon-Pt: 07:30 – 21:00
Sobota: 07:30 – 21:00
Niedziela Handlowa: 10:00 – 20:00

Bricomarche

Pon-Pt:  08:00 – 21:00
Sobota: 08:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 18:00

Kontakt

CH Galeria nad Jeziorem

ul. Paderewskiego 8,
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

 • pl

20.03-25.04.2021

W zwią­­z­ku z tr­wa­­­ją­­­cą pa­­n­de­­­mią i obo­wią­zu­ją­cy­mi ogra­­­ni­­­cze­­­nia­­mi w ha­­n­dlu Ga­le­ria nad Je­zio­rem do odwołania dzia­­ła we­­dług zmie­­nio­­nych za­­sad. Otwa­­r­te po­­­zo­­­sta­­­ją skle­­­py z ar­ty­­­ku­­­ła­­­mi spo­­­ży­­w­czy­­­mi, dro­­­ge­­­ry­­j­ny­­­mi, ap­te­­cz­ny­­­mi, pra­­­są, ksią­­ż­ka­­­mi oraz pu­n­k­ty usłu­­­go­­­we, a ta­­k­że re­­­stau­­­ra­­­cje dzia­­­ła­­­ją­­­ce w try­­­bie „na wy­­­no­­­s”.

Li­­­­sta ak­tu­­­­­a­­­­l­nie otwa­­­­r­tych pu­­­n­k­tów:

 • APTEKA
 • CARREFOUR
 • CYFROWY POLSAT
 • GROCHOLA PRAWDZIWY CHLEB
 • KFC – DOWÓZ I WYNOS
 • KOLPORTER
 • MEDI OPTIC
 • ORANGE
 • PIZZERIA 105 – DOWÓZ I WYNOS
 • PLAY
 • PLUS
 • POCZTA POLSKA
 • PRALNIA
 • ROSSMANN
 • ŚWIAT KSIĄŻKI
 • T-MOBILE

Po­­­­zo­­­­sta­­­­łe skle­­­py zna­­­j­du­­­­ją­­­­ce się na te­­­­re­­­­nie Ga­­­le­­­rii nad Je­­­zio­­­rem po­­­­zo­­­­sta­­­­ją za­­­­­­­mknię­­­­te do 25 kwie­t­nia.

Do­­da­t­ko­­wo przy­­po­­mi­­na­­my, że w za­­­le­­ż­no­­­­­ści od po­­­wie­rz­ch­ni, w ka­­ż­dym skle­­­pie obo­­­wią­­­zu­­­je li­­­mit osób, o któ­­­rym po­­­sz­cze­­­gó­­l­ne lo­­­ka­­­le in­­­fo­­r­mu­­­ją przed we­­j­­­ściem. Wszy­­­scy klie­­n­ci ma­­­ją ró­­w­nież obo­­­wią­­­zek za­­­kry­­­wa­­­nia no­­­sa i ust ma­­se­cz­ką ochro­n­ną oraz de­­­zy­­n­fe­­k­cji rąk przed we­­j­­­ściem do skle­­­pów.

W tro­­­sce o wspó­­l­ne bez­­­pie­­­cze­­ń­stwo du­­­żą uwa­­­gę przy­­­kła­­­da­­­my do de­­­zy­­n­fe­­k­cji prze­­­strze­­­ni ga­­­le­­­rii ha­­n­dlo­­­wej. W tym ce­­­lu se­­r­wis sprzą­­­ta­­­ją­­­cy wy­­­po­­­sa­­­żo­­­ny zo­­­stał w spe­­­cja­­l­ne śro­­d­ki czy­­­sto­­­­­ści o si­­l­nie­­j­szym dzia­­­ła­­­niu an­ty­­­ba­­k­te­­­ry­­j­nym i wi­­­ru­­­so­­­bó­­j­czym. Wię­­­­­cej zna­­­­­leźć mo­­­­ż­na tu: www.chga­­­le­­­ria­­­na­­­dje­­­zio­­­rem.pl/be­­­­z­pie­­­­cz­ne­­­­­-za­­­­­ku­­­­­py/

Po­­­­­mi­­­­­mo wsze­­­­l­kich ogra­­­­­ni­­­­­czeń se­­­­r­de­­­­cz­nie za­­­­­pra­­­­­sza­­­­­my na za­­­­­ku­­­­­py. Bez was nie ma nas. Dzię­­ku­­je­­my!

#ku­­pu­­je­­be­z­pie­cz­nie #be­z­pie­cz­ni #o­d­po­­wie­­dzia­l­ni

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Stage Konin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7 (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Stage Konin sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria nad Jeziorem drogą elektroniczną na podany numer telefonu.

Chcesz się wypisać z newslettera?