Fani foodtrucków - Galeria nad Jeziorem

Open hours

Shop center
Monday: 9:00 – 21:00
Tuesday: 9:00 – 21:00
Wednesday: 9:00 – 21:00
Thursday: 9:00 – 21:00
Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 9:00 – 21:00
Bricomarche

Mon-Fri: 08:00 – 21:00
Saturday: 08:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 18:00

Carrefour

Mon-Fri: 07:30 – 21:00
Saturday: 07:30 – 21:00
Trade Sunday: 10:00 – 20:00

Contact

Galeria nad Jeziorem

Paderewskiego 8 st.
62-510 Konin
tel.: 63 246 91 62
fax: 63 246 92 62

 • en

10-12.09.2021

Ktoś kie­dyś po­wie­dział, że nie ma bar­dziej szcze­rej mi­ło­ści niż mi­łość do je­dze­nia. Cał­ko­wi­cie się z tym zga­dza­my i za­pra­sza­my na ko­lej­ną edy­cję Zlo­tu Fo­od­truc­ków przy na­szej Ga­le­rii już 10-12 wrze­śnia. Śmia­ło mo­że­my za­ry­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że to Wasz ulu­bio­ny fe­sti­wal w Ko­ni­nie!

Wspól­nie wy­bie­rze­my się w naj­bar­dziej od­le­głe za­kąt­ki świa­ta i spró­bu­je­my nie­sa­mo­wi­tych po­traw. Dro­dzy ro­dzi­ce, za­bierz­cie ma­lu­chy – spe­cjal­nie dla nich w pią­tek i w so­bo­tę przy­go­to­wa­li­śmy dmu­cha­ny plac za­baw „ROBOT”!

Za­pra­sza­my w pią­tek i so­bo­tę w go­dzi­nach 11:00 – 21:00 oraz w nie­dzie­lę od 11:00 do 20:00.
Bę­dzie­cie?
Swoją obecność potwierdzili:

 • Pan Burger – amerykańskie burgery
 • Pan Fryta – frytki belgijskie
 • Viva Mexico – tex mex
 • Shinsen Ramen
 • Pai Chi Wo – bułeczki bao, chińskie pierożki na parze
 • Pulled Pork –  szarpana wieprzowina
 • Smaki Puszczy – zapiekanki
 • Mr Łasuch – kurczaczki
 • Łasuch Cafe – kawa
 • Le mini – lemoniada molekularna
 • Raz ugryźć proszę –  naleśniki słodkie i wytrawne

Wy­bor­ne po­tra­wy, wspa­nia­łe to­wa­rzy­stwo, re­laks pod chmur­ką są gwa­ran­cją uda­ne­go week­en­du! Za­pra­sza­my, spędź­my czas w pysz­nym kli­ma­cie!

PS Pa­mię­taj­cie o za­cho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa! Dy­stans spo­łecz­ny, de­zyn­fek­cja rąk – to pod­sta­wa!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The administrator of personal data is Pradera Galeria Konin sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (postcode 03-802), Skaryszewska 7, (hereinafter referred to as the Company). Personal data in the scope given in the form will be processed by the Company for marketing purposes, in accordance with the expressed consent pursuant to art. 6 par. 1 point a of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (RODO). Personal data may be disclosed to employees or associates of the Company, as well as entities providing support to the Company on the basis of outsourced services and in accordance with the entrusted contracts, as well as disclosed to the entities referred to in the consent clause. Personal data processed in the above the purpose will be processed until the consent for a particular purpose is revoked, if it is expressed. Each person has the right to access their data and rectification, deletion, processing restrictions, the right to transfer data or object to their processing, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of data processing prior to its revocation. The data subject has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection when he / she considers that the processing of his / her personal data violates the provisions of the GDPR. Providing personal information is voluntary.

By providing my e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by Pradera Galeria Konin sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Galeria nad Jeziorem shopping center via email to the e-mail address provided.
By providing a phone number I agree to the processing of personal data provided by me by Pradera Galeria Konin sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the operation of the Galeria nad Jeziorem shopping center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?